Hemşirelik Yasa ve Yönetmelikleri

Sağlık Bakanlığı Atama ve Nakil Yönetmeliği (2004)

 Sağlık Bakanlığında Atama İşlemleri

 Atamalarda Müracaat 

Madde 13 – Müracaatlar il müdürlüklerine yapılır. Başvurular Bakanlıkça gerekli tedbirler alınmışsa internet yoluyla da yapılabilir. Bu yolla yapılacak müracaatlarda ilgili, formu doldurduktan sonra hem elektronik olarak Bakanlığa gönderir, hem de bir nüshasını çıktı olarak alır ve imzalayarak gerekli diğer belgelerle birlikte ilgili ilanda belirtildiği şekilde il müdürlüğüne veya Bakanlığa teslim eder. İnternet yoluyla yapılan başvurular, Bakanlıkça kurulacak bir komisyon tarafından esas ve usul açısından incelenir.

İlk Defa Atama

Madde 14 – Bakanlığın sağlık hizmetleri sınıfı kadrolarına aday memur olarak atama ilk defa atamadır. İlk defa atamada hemşireler genel hükümlere göre sınavla atanır.  Bakanlık ihtiyaç doğdukça açık bulunan kadrolar ile atama usul ve esaslarını ilan eder.

Yeniden Atama

Madde 15 –

Bakanlık veya diğer kamu kurumlarında sağlık hizmetleri sınıfından bir unvanda çalışmış olup, bu görevlerinden çeşitli nedenlerle ayrılmış olanlar Bakanlık kadrolarında tekrar göreve başlatılabilirler. Bakanlık kadro durumunun müsait olması halinde yılda iki defa yeniden atama suretiyle doldurulacak kadroları ilan eder.

Müracaat edenlerin yerleştirmeleri tercihlerine göre kura ile yapılır. Ancak Bakanlık Merkez Teşkilatı kadrolarına yapılacak yeniden atamalarda kura şartı aranmaz.

Kurum İçi Naklen Atama

Madde 16 –Stratejik personelin il içi atanması dahil olmak üzere personelin iller arası atanma dönemi Haziran ve Eylül aylarıdır.

Bakanlık açık olan ve doldurulmasına ihtiyaç duyulan kadroları ilan eder. Bu kadrolara atanmak isteyen personel, en çok 5 tercihle birlikte müracaat eder. Bakanlık tercih sırasına bakmaksızın hizmet puanlarına göre personelin atamalarını tamamlar. Puanların eşit olması halinde tercih sıralaması, daha sonra mesleki kıdemi yüksek olan personel öncelikli olarak atanır.

Diğer hizmet bölgeleri Bakanlıkça belirlenen oranda kurum içi naklen atamaya açıktır. Tayin talebinde bulunan personelin çalıştığı ilde hizmetlerin aksamaması için Bakanlık sınırlama getirebilir veya müracaatları kabul etmeyebilir.

Kurumlar Arası Naklen Atama

Madde 17 –  657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 74 üncü maddesi çerçevesinde diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan kamu görevlileri Bakanlıkta durumlarına uygun kadrolara atanabilirler. Kurumlar arası atama için kura dönemleri Şubat ve Eylül olmak üzere iki dönemdir. Müracaatları kabul edilenlerin atanacakları yerler tercihleri doğrultusunda kura ile belirlenir.

Bakanlık onayı ile yürürlüğe konulan protokollerle Bakanlığa devredilen sağlık birimlerinde çalışan personel dönem ve kura şartına bağlı olmadan naklen atanabilir. Eşleri Bakanlıkta sağlık hizmetleri sınıfına dahil bir unvanda çalışanların ve eşleri zorunlu yer değiştirmeye tabi olan sağlık hizmetleri sınıfındaki memurların Bakanlığa nakil talepleri standardın uygun olması kaydıyla dönem ve kura şartı aranmadan değerlendirilir.

Bir Mazerete Dayanan Atamalar

Madde 18

Aşağıda belirtilen mazeretlerin belgelendirilmesi ve ilgililerin talebi halinde personel farklı hizmet bölgelerinin mazeret kadrolarına naklen atanabilir;

  1. a) Sağlık durumu,
  2. b) Eş durumu,

Bu mazeretlerin değerlendirilmesinde yukarıda belirtilen öncelik sırası esas alınır.

Müracaatlar gerekli belgelerle birlikte il müdürlüklerine yapılır. Mazerete dayalı atamalar Bakanlıkça il emrine yapılır. Valilikçe bu personel, mazeretin niteliği de göz önünde

bulundurularak personel dağılım cetveline göre karşılama düzeyi en düşük hizmet biriminden başlamak üzere ve hizmet puanı önceliğine göre yerleştirilir. Münhal kadrosu bulunmayan hizmet birimi veya ile atama yapılamaz.

Mazeretleri nedeniyle görev yeri değiştirilen personel, mazeretlerinin devam ettiğine ait bilgi ve belgeleri, her yıl Ocak ayında çalıştığı kuruma bildirmekle yükümlüdür.

Sağlık Mazereti Nedeniyle Atama

Madde 19 –

Kendisinin veya kanunen bakmakla yükümlü olduğu eş, anne, baba veya çocuklarından birinin sağlık durumunun bulunduğu yerde tehlikeye girdiğini veya tehlikeye gireceğini, eğitim ve araştırma hastanelerinden alınacak sağlık kurulu raporu ile belgelendirenler; tedavinin yapılabileceği bir sağlık kurum veya kuruluşunun bulunduğu veya sağlığının olumsuz etkilenmeyeceği bir ile öncelikli olarak atanırlar.

Başvuru sahibi müracaatında atanmak istediği ili belirtemez. Başvuru sahibi, sağlığını olumsuz etkileyen nedenlere göre, sırasıyla D ve C grubunda belirleyeceği illerden birine, personel ihtiyacı, kadro imkânları göz önüne alınarak Bakanlık tarafından atanır.

Eğer hastalığın tedavisi veya sağlığının olumsuz etkilenmemesi D ve C grubu illerde mümkün değilse önce B grubu iller, daha sonra A grubu iller değerlendirmeye alınır.

Eş Durumu Nedeniyle Atama

Madde 20 –Farklı görev yerlerinde çalışan eşler, Bakanlıktan aile birliğinin sağlanabilmesi için nakil talebinde bulunabilirler.

Personelin eş durumu nedeniyle nakil talebinde bulunabilmesi için; eşinin, 217 sayılı

Devlet Personel Başkanlığı Kuruluş ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname kapsamına giren bir kurum veya kuruluşta memur kadrosunda çalıştığını belgelemesi gereklidir.

Olağanüstü ve Özel Durumlarda Yer Değişikliği

Madde 21 –

Savaş, sıkıyönetim, olağanüstü hal ilanı, salgın hastalık ve doğal afetler gibi hallerde, nakil işlemleri herhangi bir şarta bağlı kalmaksızın yapılabilir.

Deprem, su baskını ve yangın gibi doğal afetler sebebiyle kendileri ve bakmakla

yükümlü olduğu yakınları maddi ve manevi zarara uğrayanlardan afet bölgesinde olup başka bölgelere gitmek isteyenlerin atama talepleri, durumlarını belgelendirmek suretiyle afetin olduğu tarihten itibaren altı ay içinde ve bu afetle ilgili bir defaya mahsus olmak üzere değerlendirilir.

Eşi vefat eden personel, nakil dönemleri beklenmeksizin ve hizmet puanına bakılmaksızın diğer hizmet bölgelerine atanabilir. Atama müracaatları boşanma ve eşin vefatından sonraki bir yıl içinde yapılır.

Eşi şehit ve malül gazi olanlar bu durumlarını belgelendirmeleri ve talepleri halinde, bu

durumdan dolayı bir defaya mahsus olmak üzere tayin talepleri yerine getirilir.

Bu Yönetmelik kapsamında görev yapan ve eşleri bu Yönetmeliğin 20 nci maddesi

kapsamında bulunmayan personelin atama talebinde bulunabilmesi için eşlerinin;

 

  1. 657 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin (B) ve (C) bentlerine göre istihdam edilenler ve açıktan istihdam edilenler ile geçici işçiler hariç statüsüne bakılmaksızın kamu görevlisi olduğunu ve teşkilatın bulunmaması veya başka bir yerde istihdamının mümkün olmaması gibi nedenlerle bulunduğu yerde çalışma zorunluluğu olduğunu,
  2. Milletvekili, noter, belediye başkanı ve muhtar olduğunu,
  3. Sosyal güvenlik kurumları kapsamında veya sosyal güvenlik kurumları kapsamı

dışında kalan ve özel kanunlarla düzenlenmiş bulunan diğer sandıklara tabi olarak çalışması halinde en az dört yıl; müracaat tarihi itibari ile son bulunduğu yerde kesintisiz en az iki yıl prim ödediğini, belgelendirmeleri gereklidir.

 Doğum ve hastalık nedeniyle alınan ücretsiz izinler hariç olmak üzere bir yılda toplam 1 ayı aşan her türlü kesinti, sigortalılık süresinin tespitinde kesinti olarak değerlendirilir.

Sosyal güvenlik kurumları kapsamında çalışanlardan askerlik süresini borçlanıp primlerini ödeyenlerin askerlikte geçen süreleri dört yıllık süre kapsamında değerlendirilir.

Hizmet Gereği Atamalar

Madde 24 – Aşağıdaki hallerde, hizmet süresinin tamamlanması şartı aranmadan, nakil dönemlerine bağlı kalınmaksızın atama yapılabilir;

  1. a) Haklarında adli, idari ve inzibati bir soruşturma yapılmış ve bu soruşturma sonucunda eski görev yerinde kalmalarında sakınca görülmüş olması,
  2. b) Sicil raporu sonuçlarına göre her ne sebeple olursa olsun yetersizliklerinin tespit edilmesi. 

Üst Hizmet Bölgelerinden Alt Hizmet Bölgelerine ve Bölge İçi Atama

Madde 26 – Aynı hizmet bölgesinin A grubu illerinden B, C ve D hizmet grubu illere ve bütün alt hizmet grubundaki illere; B hizmet grubu illerinden C ve D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerindeki B, C ve D hizmet grubundaki illere; C hizmet grubu illerden D hizmet grubu illere ve alt hizmet bölgelerindeki C ve D hizmet grubundaki illere; D hizmet grubu illerden alt hizmet bölgelerinin D hizmet grubundaki illere Personel Dağılım Cetvelinin uygun olması durumunda her zaman yapılabilir.

Yeni Açılan Tesisler

Madde 27 – Hizmete yeni açılan tesisin doğuracağı personel ihtiyacının il içinden karşılanması esastır. Bu durumda personel ihtiyacı Bakanlık internet sitesinde duyurulur. A ve B grubu illerde çalışan personelin müracaatları öncelikle değerlendirmeye alınır. Ataması uygun görülenler hizmet puanı usulüne göre yerleştirilir.

Resen Atama

Madde 28 –

İl içinde personel dağılım cetvelinde belirlenen sayının üzerinde personel çalışan

hizmet birimlerinden il merkezinde bulunanların, öncelikle il merkezine, il merkezinde boşluk bulunmaması halinde ilçe, belde ve köylere; ilçe merkezinde bulunanların ise öncelikle ilçe merkezine, ilçe merkezinde boşluk bulunmaması halinde belde ve köylere atama dönemine bağlı kalmaksızın ve hizmet puanı esasına göre Valiliklerce resen ataması yapılır.

Karşılıklı Yer Değiştirme

Madde 29 – Bakanlık kadrolarına ilk defa sınav sonunda atanan personel, sınav ve sonuçlarının ilanından itibaren 5 gün içinde Bakanlığa şahsen veya il müdürlükleri vasıtası ile müracaatları halinde karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Aynı hizmet bölgesi illerde aynı unvan ve branşta görev yapan personeller de karşılıklı olarak yer değiştirebilirler.

Tuğçe Durgut

“İnsanı gülünç duruma düşürecek zaaflardan kaçınmak hayatımın uğraşı oldu.” Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi Hemşiresi -Marmara Üniversitesi

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu