Doping

İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) | Prof. Dr. Aytolan Yıldırım

Mobbing Nedir?

Duygusal bir saldırıdır.

 • Bir çalışanın ya da bir grubun diğer çalışanlar tarafından duygusal anlamda taciz edilmesi, hakarete uğraması ve çalışamaz duruma getirilmesidir.
 • Hedefi;Duygusal taciz yoluyla kişilerin performansını ve dayanma gücünü yok etmek ve onları işten ayrılmaya zorlamaktır .

Tarihçe ?

 • 1960’larda etholog Konrad Lorenz bazı hayvan hareketlerini açıklamak için kullanılmış, “Büyük bir hayvanın tehdidine karşı,daha küçük hayvan gruplarının gösterdiği tepki”
 • İsveçli doktor Heinemann (1972)  “Bir grup çocuğun, tek bir çocuğa karşı yıkıcı hareketlerini” açıklamak için de kullanmıştır.

ÖZALP, Selin : “Ofislerde Psikolojik Şiddet”

 • Heinz Leymann,1984; “Mobbing; bir veya birkaç kişi tarafından, diğer kişi veya kişilere, sistematik biçimde düşmanca ve ahlak dışı uygulamalarla ortaya çıkan psikolojik şiddet veya psiko-terör”

ZAPF, D./ KNORZ, C./KULLA,M.: “On The Relationship Between Mobbing Factors, and Job Content, The Social Work Environment and Health Outcomes”,Europe Journal of Work Organizational , 5. 1996, s.215 vd.


Mobbing & Bullying

 • Bullying: Okullar, eğitim birimleri, askeri birimler de örgütsel saldırılar için zorbalık anlamında kullanılan
 • Mobbing; iş yerlerinde, psikolojik taciz, duygusal terör le ilgili kavram
 • Bullying; içinde fiziksel şiddet var
 • Mobbing; daha çok psikolojik baskı ve yıldırma politikalarının benimsendiği örgütsel psikoloji
 • Field; “kişilerin kendilerine olan güvenine ve öz-saygısına sürekli ve acımasız bir saldırı, mağdurun benliğini öldürme çabası”
 • Temel neden; üstünlük kurmak, buyruğu altına almak ve yok etmek arzusu
 • Mobbingcinin davranışlarının sonuçlarını inkar etmesi

FİELD, Tim : “Bullying in a Public Sector Organisation Being Privatised”. http://www.bullyonline.org/personal.htm.


Türkçe Karşılık

 • Mobbing batı literatürüne yeni giren bir kavram
 • Türkçe karşılığı konusunda henüz bir netlik yok, literatürde bir terminoloji sorunu var
 • Mobbing; “duygusal taciz”, “psiko-terör”, “psiko-şiddet” ve “işyerinde yıldırma” “zorbalık”, olarak kullanılmakta

İşyerinde psikolojik şiddetin (mobbing) boyutları

 • Mobbing; çeşitli aşamaları içeren bir süreçtir.
 • Mobbing oluştukça çeşitli psikolojik faktörler etkileşime girer ve hedef seçilen kişinin (kurbanın) sağlığını olumsuz biçimde etkiler.
 • Kurbanı en fazla etkileyen mobbingin sıklığı, tekrarı ve süresidir.
 • Psikolojik şiddet arttıkça ve süresi uzadıkça, etkisi de Herkesin psikolojik şiddete dayanma sınırı farklıdır
 • Birisi için, dayanılabilir olan bir durum, diğerine çok büyük zarar verebilir, psikolojik olarak yaralayabilir
 • Psikolojik şiddetle mutsuzlaşan ve içine kapanan kişinin özel ve sosyal yaşamı etkilenir.
 • Mobbing sürecinde sık başvurulan yollardan biri de, mağduru karalamaktır
 • Mağdurun performansı, yeteneği ve becerisi yüksek olmasına rağmen, yetersizmiş gibi gösterilir     veya daha önce şikayet konusu olmayan bazı hataları, sorun olarak görülebilir
 • Performans düşüren konsantrasyon bozukluğu,  hastalık izinleri genellikle bu aşamada sık gözlenen belirtilerdir

İşyerinde psikolojik şiddet sürecinde beş aşama : Leymann

1)Tanımlama aşaması :

Kurban; “zor”, “asi”, “muhalif”, “öteki” veya “psikolojik sorunları olan biri” olarak damgalanır. Yönetimin yanlış yargısı ve taraflı tutumu, bu negatif döngüyü hızlandırır.

2)Anlaşmazlık aşaması :

Kritik bir olayla, bir anlaşmazlıkla, karakterize edilir. Henüz mobbing değildir fakat mobbing davranışına dönüşebilir.

3)Saldırganlık aşaması :

Bu aşamada saldırgan eylemler ve psikolojik saldırılar, mobbing dinamiklerinin harekete geçtiğini gösterir.

4)Kurumsal güç aşaması :

Yönetim, ikinci aşamada doğrudan yer almamışsa kurban,  örgütlü ve kurumsal bir güçle baş etmek zorunda bırakılır.

5)İşine son verilme aşaması :

İşten ayrılma sonrasında, duygusal gerilim ve onu izleyen psikosomatik hastalıklar devam eder . Mağdur psikolojik şiddetin baskısından kurtulamaz


Davenport’un duygusal tacize ilişkin süreci

İlk aşama: İletişim biçimi ve etkileri

 • Astın kendini ifade etmesini engelleme
 • Toplantılarda sözü kesme ve sözüne önem verilmeme,
 • Azarlama ve karalama
 • Başarıları görmezlikten gelme ve başarısızlıklarını abartma,
 • Özel yaşamını sürekli eleştirme,
 • Telefonla rahatsız edilme, sözlü olarak tehdit etme.

İkinci aşama: Sosyal ilişkilere saldırı

 • Zayıf kişilikli insanların “güç”ten yana tavır takınarak, mobbing  mağduruyla ilişkilerini en asgari düzeyde tutma,
 • Şikayet kanalları sınırlandırılma,
 • Diğer çalışanlardan izole edilme ve mağdurla yakın ilişki kurmaya çalışanlara mobbing mağduru olma riski,
 • Mağduru görmezlikten gelme; “yokmuş” gibi davranma ve haklarına ve kişiliğine saygı göstermeme.

Üçüncü aşama: İtibara saldırı

 • Mağdura karşı bir karalama kampanyası ,
 • Asılsız dedikodu, alaya alınma, başarıları küçümseme ve başarılarının nedeni dış faktörlerde arama.
 • Psikolojik sağlığı konusunda ileri geri konuşma, “tehlikeli” olduğu yönünde söylenti,
 • Siyasi ya da dini inançlarıyla alay etme . İnançlarına ve değerlerine sözlü ve fiili saldırıda bulunma,
 • Dar görüşlülük ve vizyonsuzlukla suçlama,
 • Ünvanları göz ardı etme

Dördüncü aşama: Yaşam ve iş kalitesine  saldırı

 • Önemli görevleri ve yetkileri sınırlandırma,  haklarından mahrum bırakma .
 • Her hakkına yargı yoluyla kavuşmaya zorlama.
 • Lehine olan kararların uygulanması kasıtlı olarak geciktirme,
 • Yeteneklerinden daha önemsiz ve öz saygısını olumsuz yönde etkileyen görevler verme,
 • İstifaya zorlama

Beşinci aşama: Sağlığı etkileyen saldırılar

 • Mağdur fiziksel olarak zor bir görev yapmaya zorlanır,
 • Bayan mağdurlar ima yoluyla sözle veya fiili olarak cinsel tacize maruz bırakılır.

Mobbinge Hedef Olan Kişilerin Kişilik Özelikleri Nelerdir?

 • Çoğu üstün özelliklere sahip,
 • Zeki, başarı odaklı, yaratıcı, kendini işine adamış,
 • Dürüst, insanlara güvenen, iyi niyetli, politik davranmayan, kurumuna bağlı, işiyle özdeşleşmiş,
 • Yetkinlik düzeyleri yüksek,
 • Özellikle yaratıcı ve yenilikçi görüşleri gelenekçi çalışanları tarafından tepki alır

(PİR, Gamze: İş Yerindeki Kabus:Mobbing Şubat 2006 Gündem.net – Doğu Akdeniz Gazetesi- 2005www.gundem.emu.edu.tr/subat2006/turkish/mobbing.htm)


Mobbing Uygulamaya Yatkın Kişilerin Özellikleri Nelerdir ?

 • Duygusal tacizi genel olarak alışkanlık haline getirmiş kişiler;
 • Kendi yetersizlik duygularını hedef aldıkları kişinin zor durumlarıyla eğlenerek yenmeye  çalışan,
 • İkiyüzlü, farklılıklara karşı hoşgörüsüz,
 • Kıskanç ve aşırı denetleyici kimselerdir .

CLARKE, Jane: “Maymuncuk: İşyerinde İletişim ve Politika”, İstanbul: MESS Yayınları, Çev. Z. Dicleli, 2002, s. 72


Mobbing uygulayanların kişilik özellikleri

Mobbingci antipatik kişiliklidir

 • Kendi statülerini yükseltmek ve ihtirasları uğruna, kötü niyetli ve hileli eylemlere başvurmaktan çekinmeyen,
 • Aşırı denetleyici, korkak ve sinirli,
 • Daima güçlü olma isteği içinde,
 • Korku ve güvensizliklerini bir başkasına çamur atarak yenmeye çalışan,
 • Kendi hasta kişiliklerini saklamak amacıyla diğerlerinin gelişimini önleyecek şekilde güç kullanma eğiliminde,

DAVENPORT, Noa./DİSTLER, Ruth./ELLİOT, Gail.: a.g.e. s.38

Mobbingci ayrıcalıklı ve vazgeçilmez olduğuna inanır

 • Örgüt hiyerarşisinde kendilerinin “güç uygulama” ayrıcalığına s ahip olduklarını düşünen,
 • Gerilimden beslenen ve stresli bir örgütsel iklimle arzu ettikleri doğal çevreyi sağlayan,
 • Yöneticilik ve liderlik vasıfları olmayan ,
 • Örgütte yöneticilik pozisyonlarını korumak için çırpınıp duran özelikte

Mobbingci narsist kişiliğe sahiptir

Narsist kişilik,;

“Gerçek”ten ziyade gösterişli bir hayal ortamında yaşayan, kendini sürekli diğer insanlardan üstün gören, ve bunun kabul edilmesini arzulayan kimselerde görülen zihinsel bozukluk

Mobbingci düşmanlık yapmaktan kendini alamaz

 • Örgüt hiyerarşisinin neresinde bulunursa bulunsun, başarıya azmetmiş bireylere karşı yıldırma politikası gütmeyi, önemli bir görev olarak gören,
 • Ben merkezci ve egoist,
 • Örgütsel etik değerleri hiçe sayan ve örgütsel çıkarları göz ardı eden,
 • Örgüt ve çalışanlar onlar için var olduğuna  ve
 • Kendi çıkarıyla örgütün çıkarı aynı anlama geldiğine

Mobbingci sadist kişiliğe sahiptir

 • Sadist ruhlu, yaptıkları eziyetten haz duyan,
 • Özel ve toplumsal çevrelerinde dışlandıkları için,
 • kurumsal kimliklerini kullanarak,
 • astlarına ve eşit statüdeki insanlara karşı çok saygısız, kaba ve saldırgan davranan

Mobbingci, önyargılı ve duygusaldır

 • Davranışlarının rasyonel temeli ve açıklaması yoktur
 • Dinsel, sosyal veya etnik bir nedenler,
 • Gösterilen yüksek bir performans,
 • Elde edilen bir fırsat,
 • Beklenmeyen bir terfi veya ödül, mobbingcileri harekete geçirmeye
 • Hatta onun sevmediği birine benzemek bile kurbana saldırı için bir neden olabilir.

Mobbingci kötü kişiliklidir

 • Kendi hasta kişiliklerinin bütünlüğünü korumak ve sürdürmek için;
 • başkalarının ruhsal gelişimini, güç kullanarak yok etmek isteyen,
 • Kendilerinin dışındaki herkesi, “kendiliğinden değersiz” gören kişilerdir

Psikiyatrist M. Scott Peck, kötü kişilik teorisinde [(PECK, Scott: Kötülüğün

Psikolojisi, (İstanbul, Çev: Göker Talay, Kuraldışı Yayıncılık, 2003, s.117)

Mobbingci genellikle çalışkandır

 • Genellikle çalışkandır ; (hem işe yaramaz, hem de örgütsel gerilimin kaynağı olmak gibi iki olumsuz tutum ve davranışın bir arada olamayacağını bilirler)
 • Yaptığı her işi abartır, başkalarının işini ise küçümser .
 • Sürekli işlerinin çokluğundan ve zorluğundan bahseder.
 • Kendilerinin olmaması durumunda bu “çok zor ve önemli” işleri yapacak kimsenin olmayacağını düşünürler.

 Mobbingin kurumsal yaygınlaşma nedenleri

 • Yönetimde “kapalı kapı” politikası,
 • Yetersiz liderlik,
 • Adil olmayan başarı değerleme ve ücretleme,
 • Karar verme ve yönetimde otokratik yaklaşım,
 • Yetersiz iletişim,
 • Etik değerlerin kaybolması ,
 • Örgüt yapısındaki radikal değişiklikler,
 • Duygusal zekadan yoksunluk,
 • İş yerinde yüksek düzeyde stres
 • İş yerindeki monotonluk,

Mobbing’in Etkileri

 • Benlik duygusunu zedeler,
 • Kendine yönelik kuşkusunu artırır,
 • Güven duygusunu yitirir,
 • Huzursuzluk, korku, utanç, öfke ve endişe duyguları yaşar.
 • Ağlama, uyku bozuklukları, depresyon, yüksek tansiyon, panik atak, kalp krizi, travma sonrası stres bozukluğu yaratabilir

Mobbingle karşılaşan birey ne yapmalı?

 • Duygusal tacizde bulunan kişi ile konuşmak
 • Söz ve davranışlarını durdurmalarını açıkça  söylemek
 • Yaşadıkları olayları, verilen anlamsız emirleri ve uygulamaları yazılı olarak kaydetmek,
 • Tacizde bulunan kişiyi bağlı bulunduğu birimin en üst amirine, insan kaynakları departmanı ve/veya yönetim kuruluna raporlamak ,
 • Tıbbi ve psikolojik yardım almak ve iş arkadaşları ile durumu paylaşmak

Kurumsal düzeyde önlemler

 • Kuruluşun vizyon ve misyonu tüm çalışanlar tarafından anlaşılır bir biçimde açık ve net olarak ortaya konmalı
 • Bir örgüt kültürü oluşturulmalı ve çalışanlarda aidiyet duygusu yaratılmalı
 • İş tanımları, görev yetki ve sorumlulukları net biçimde belirlenmeli
 • Örgütün etik ilke ve prensipleri belirlenmeli ve insana verilen değer  vurgulanmalı
 • Disiplin kurallarının tarafsız ve adil bir şekilde uygulanmalı,
 • Kurum içi eğitimlerde iletişim, duygusal merkezli ilişki geliştirme, iş hayatında etik değerler ve davranışlar gibi konulara yer verilmeli.
 • Yapılan işlerde her düzey personelin katılımı sağlanmalı ve fikirlere değer verilmelidir.
 • İşyerinde, işyeri psikolojisinden anlayan uzmanlar çalıştırılmalıdır.
 • Yönetici konumundaki personele kriz ve kaos  yönetimi, iş ahlakı ve iletişim konularında eğitim verilmelidir.
 • İşe yerleştirmelerde, kişilik özellikleri, uyumu, duygusal zeka ve ruhsal durumları da göz önüne alınmalıdır
 • Çalışanların yeteneklerini sergileyebilmeleri için yetki ve sorumluluklarını artıran bir liderlik anlayışı
 • Açık kapı politikaları uygulanmalıdır.
 • Yöneticiler çatışmaları yönetebilecek kapasitede olmalıdırlar
 • Örgüt içi statü ve görev dağılımı gibi hassas konularda belirsizliklere yer verilmemeli,
 • İkilemli uygulamalardan kaçınılmalı,
 • Örgüt içi iletişimde dürüstlük ve içtenlik kavramlarını güçlendirici önlemler alınmalı.
 • Şikayet ve performans değerlendirme  mekanizmalarının olabildiğince sağlıklı çalışmasına özen gösterilmeli.

Mobbingin örgüt içinde yayılması nasıl önlenir

 • Öncelikle kısa bir eğitim ile tüm çalışanları mobbing olgusu ve ögeleriyle tanıştırılması,
 • Çalışanların katılımı sağlanarak bir politika oluşturulup yazılı hale getirilmesi,
 • Kötü bir çalışma ortamından ayrıcalıksız tüm çalışanların korunması,
 • Duygusal tacizin tanımlanması, bu olgunun yıkıcı olduğunun resmen ilan edilmesi,
 • Mobbing’in ihbar olarak kabul edilmesi ,
 • Yönetimin olumlu ve zamanında vereceği tepkinin, şikayetçiye doğrudan bildirilmesi,
 • Tüm çalışanların adil ve geçerli olduğunu kabul edeceği bir soruşturma yönteminin saptanması,
 • Sorunu çözme ile ilgili alınacak önlemlerin açıklanması
 • Maddi ve manevi zararın saptanması ve yazıya dökülmesi (Tıbbi teşhisler, ücretli izinler, kaybedilen sosyal haklar)
 • Hedef olan kişinin hakları korunarak, başka bir departmanda çalışmasının sağlanması
 • Kişilerin güvenliği korunarak tanıklık etmeleri için koşulların belirlenmesi
 • Son kararlar kurumun tek bir yöneticisine bırakılmadan,en az üç karar verici tarafından verilmesi,
 • Tacizcinin açık olarak özür dilemesinin sağlanması,
 • İşyerindeki konumunun düşürülmesi veya yer değiştirmesi,
 • tacizi kesinleşen ve suçlu bulunan kişinin cezalandırılması
 • Misilleme veya intikam almayı önleyici tedbirlerin alınması, bunun yeni bir taciz olarak kabul edileceğinin belirtilmesidir.

ARPACIOĞLU, Gülcan: “İşyerindeki Stresin Gizli Kaynağı: Zorbalık ve Duygusal Taciz, http://www.insankaynaklari.com/makaleler


Mobbingin yasal boyutu

 • İsveç’te 1993’te çıkarılan İşyerinde Kişilerin Mağdur Edilmesi adlı kanun dünyada ilk örnektir.
 • Finlandiya’da 2000 yılında yürürlüğe giren İş Güvenliği ve İşçi Sağlığı yasasına fiziksel şiddet yanında psikolojik şiddet de dahil edilmiştir.
 • Avustralya’da bir diğerinin çalışmasını engelleyecek şekilde rahatsız eden çalışan, üç ay ağır hapis cezası alabilmektedir

http://www.calismatoplum.org/sayi10/pinar_tinaz.doc

 • İsviçre’de işyerlerinde her türlü psikolojik baskı ve tacizde bulunan kişi işten çıkartılabilir.
 • Fransa’da işyerinde psikolojik tacizin cezası 1 yıl hapis ve 15000 Euro’dur
 • İrlanda’da 1999’dan bu yana, işyerlerinde taciz ve şiddetle ilgili çalışmalar yapmaktadır.

İtalya’da bölgesel olarak mobbing karşıtı yasalar yürürlüğe girmiş ve psikolojik şiddet dolayısıyla ortaya çıkan rahatsızlıklar iş kazası kapsamına alınmıştır.

 • 2000 Yılında Avrupa Parlamentosu’nda, mobbingin sosyal, insani ve ekonomik ağır bedellerinden korunmak için ortak önlemlerin alınmasının ve mücadele yollarının belirlenmesinin gerekliliği dile getirilmiştir.
 • Avrupa Birliği Komisyonu, bu konuya ilk yanıtını, 2002 Ekim ayında “Stres ve Mobbing Konulu Avrupa Haftası”nı düzenleyerek vermiştir.
 • Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Uluslararası Sağlık Örgütü de (WHO),

2002-2005 çalışma planlarına, işyerlerinde psikolojik tacizin önlenmesine yönelik çalışmaların yapılmasını eklemişlerdir

Mobbing’in ekonomik boyutu

 • ABD’de işyeri şiddetinin çalışanlara toplam maliyeti, 1992 yılında 4 milyar dolardan
 • Almanya’da psikolojik şiddetin, 1000 çalışanlı bir işletmeye doğrudan maliyeti 112.000$; bunun yanında dolaylı maliyeti ise 56.000$ olarak belirlenmiştir.

Tınaz, P. (2006); İşyerinde Psikolojik Taciz (Mobbing), Beta Basım Yayım, İstanbul.


Araştırma sonuçlarına göre mobbingin boyutları

 • İngiltere’de çalışanların %53’ü mobbing mağduru; %78’i ise işyerinde uygulanan psikolojik tacize tanıklık ettiği,
 • İsveç’te bir yıl içinde gerçekleşen intiharların %10-%15’inin mobbing nedeni ile olduğu,
 • İsveç ve Almanya’da yüzbinlerce mobbing mağdurunun erken emekli oldukları veya psikiyatri kliniklerinde yatarak tedavi edildikleri,
 • İtalya’da 1 milyondan fazla çalışanın mobbing kurbanı olduğu; 5-6 milyon kişinin ise, yaşanan bir mobbing olgusunu iş arkadaşı veya aile bireyi olarak izledikleri bildirilmektedir.

Chappell, Di Martino, p.2. Harald Ege (1997); Il Mobbing in Italia, Pitagora Editrice, Bologna , p.12.

 • Avrupa Birliğine üye ülkelerde gerçekleştirilen kapsamlı bir araştırmada, çalışan nüfusun yüzde sekizinin (12 milyon kişi) mobbinge maruz kaldığı.
 • İngiltere’de yüzde 16,
 • İsveç’te yüzde 10,
 • Fransa ve Finlandiya’da yüzde 9,
 • İrlanda ve Almanya’da yüzde 8,
 • İspanya, Belçika ve Yunanistan’da yüzde 5,
 • İtalya’da ise yüzde 4 olarak bildirilmektedir.

TÜRKİYE’DE MOBBİNG

Türkiye’de ilk mobbing davalarını açanlar

 • Toprak Mahsulleri Ofisi’nde çalışan Şaban Tokat,
 • Jeoloji Mühendisleri Odası’nda çalışan Tülin Yıldırım,
 • Marmara Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı’nda öğretim üyesi olan Prof. Dr. Dehen Altıner
 • Mobbing ağır cezalık: 12 yıl ceza istendi,
 • Türkiye’de ilk kez bir mobbing davası Ağır Ceza Mahkemesi’ne taşındı: Bir öğretmene okulda yapılanlar için okul müdürü, iki yardımcısı ve iki kadın öğretmen işkenceyle suçlandı
 • Gerede Devlet Hastanesi’nde başhemşire olarak görev yapan Hülya Sakız , hastane yönetiminin kendisi hakkında; kınama, uyarı ve disiplin dahil, 6 kez ceza vermesi ve geçici görevle başka bir hastaneye gönderilmesi nedeniyle açtığı mobbing davasını kazandı.
 • Borçlar Kanunu’nun maddesinde ilk kez “psikolojik taciz” kavramına yer verildi.
 • Eski kanunda işveren kadın ve erkek işçileri cinsel tacize karşı korumakla yükümlü ifadesi, yeni kanun tasarısı işvereni, işçileri hem psikolojik hem de cinsel tacize karşı korumakla yükümlü kılıyor

Başbakanlık

Başbakanlık 19 Mart 2011 sayılı Resmi Gazete’de yayınlanan “İşyerlerinde Psikolojik Tacizin (Mobbing) Önlenmesi” başlıklı genelgesi alınabilecek tedbirleri 8 maddede yer alıyor

TBMM Önlemleri

Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu bünyesinde oluşturulan İşyerinde Psikolojik Şiddet (Mobbing) alt komisyonu;

İşçilere, işe başlamadan önce mobbing yapmayacağına dair yemin belgesi imzalatılması,

tacizi yapanlarla, yapılmasına göz yumanlara alt sınırı 2 yıl olmak üzere hapis cezası öngörülmesi   yer alıyordu..


Üniversite Araştırma

Akademisyenlerde Yapılan Çalışmada ( (N=580)

Mobbing Davranışları

 • Hakkında asılsız söylemlerde bulunma ( %65)
 • Başkalarının yanında aşağılayıcı konuşulması (%62)
 • Verdikleri karar ve önerilerin eleştirilerek reddedilmesi” (%62)

Mobbingin etkileri

 • Kendisini yorgun ve stresli hissetme (%74),
 • Yapılan davranışı tekrar tekrar yaşama (%71),
 • İş yerinde kimseye güvenmeme (%65),
 • Özel yaşamın etkilenmesi (%64)
 • Baş ağrılarının (%63),
 • İşe bağlılığın azalması (%61),
 • İşle ilgili konsantrasyon güçlüğü %58),
 • İhanete uğramış hissetme (%56)
 • Çalışma arkadaşlarıyla çatışma yaşama (%52),
 • Kişilerden öç almayı düşünme (%50) ve
 • Depresyon (%49)

Kurtulmak için yapılanlar

 • Daha planlı ve çok çalışma %76
 • Eleştiri almamak için işe daha çok özen gösterme %76
 • İlgili kişiyle yüz yüze konuşma (%66)
 • Üst makama bildirim(%51)
 • İşten ayrılmayı düşünme, %51
 • Kurum içinde görev değişimi %32

İntiharı düşünme

Katılımcıların ;

41 kişi ( %7)  zaman zaman intihar etmeyi düşündükleri,

 • Bunların 24’ü ara sıra,
 • 14 kişi “sık sık”,
 • 3 kişi de hemen her zaman intihar düşüncesinde oldukları belirlenmiştir.

Prof . Dr. Aytolan Yıldırım

İstanbul Üniversitesi
F.N Hemşirelik Fakültesi

aytolany@mynet.com / aytolany@gmail.com

Bir Yorum

 1. Hocam teşekkür ederim ancak üniversitelerde mobing davaları ok zor sonuçlanıyor bir profesör istediğini yapıyor diğer öğretim üyeleri, yöneticiler adeta mobingci hocaya ses çıkartmıyor mesela bizim bölümden bir dolu insan ayrıldı rektörle devrin okul müdürü -emekli şimdi keyfine bakıyor-adeta “giderseniz gidin “dedi ben de ayrılanlar arasındayım kalmadım iyi ki sonuç yok yolumu çizdim mobingci hocalar Hale’n devam ediyorlar ‘durmak Yok mobinge devam “Allah belasını verisinden başka elden gelen Yok Rabia Keçialan

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Bu site, istenmeyenleri azaltmak için Akismet kullanıyor. Yorum verilerinizin nasıl işlendiği hakkında daha fazla bilgi edinin.

Başa dön tuşu